กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวประภัสสร คะรังรำ
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0981434792

นางสาวชาลิสา มูลศิริ
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0991701328

นางสาววิมลทิพย์ แสนมิตร
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0908411614
อีเมล์ : Carenoii.lyly@gmail.com