กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกาณต์รวี รักขพันธ์ ณ หนองคาย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0842712211
อีเมล์ : sunday_memory@hotmail.com

นางสาวสิริพัชร เจริญไชย
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0972342639
อีเมล์ : hanumarn_moonoi@hotmail.com

นางสาวจีรนันท์ มณีรัตน์
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0852564368
อีเมล์ : Jeerananmaneerat@gmail.com

นางวิชุดา สมเทพ
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0990121068
อีเมล์ : Wichuda0960@gmail.com