กลุ่มงานงบประมาณ

นางสาวสมถวิล สธนา
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ

นางสาววรรวิศา พานุรักษ์
งานบริหารพัสดุและทรัพย์

นางสาววิชุดา ชะนะ
งานบริหารพัสดุและทรัพย์