กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นางสาวจุรีพร หอมตา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นางสาววิมลทิพย์ แสนมิตร
ครูธุรการ