กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวกาณต์รวี รักขพันธ์ ณ หนองคาย
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0842712211
อีเมล์ : sunday_memory@hotmail.com

นางสาวจิราภรณ์ สงครินทร์
งานอนามัย

นายสุธาธิกร คำอ้อ
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายจักธร ชัยเนตร
ช่างไม้ 4

นายอาทิตย์ ภูมิเพ็ชร
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0952388086
อีเมล์ : athitbeer1998@gmail.com