กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

นางสาวกรรณิกา โสมชัย
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางสาวปิติยา ทีฑะวราสกุล
ระบบ DMC / งานรับนักเรียน

นางสาวประภัสสร คะรังรำ
งานแนะแนวการศึกษา

นายชลธร จินดา
งานทะเบียนนักเรียน

นางสาวจีรนันท์ มณีรัตน์
งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางจิรันธนิน มณีรัตน์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0991745351
อีเมล์ : Ch22.wongsatep@gmail.com