กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

นางสาวกาณต์รวี รักขพันธ์ ณ หนองคาย
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางสาวกรรณิกา โสมชัย
ครู คศ.2

นายชลธร จินดา
งานทะเบียนนักเรียน

นางวิชุดา สมเทพ
พนักงานราชการ