กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายดนัย เศษสวย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสมถวิล สธนา
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0877704775

นางสาวกรรณิกา โสมชัย
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0843105921
อีเมล์ : leklekmai9@gmail.com