กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปิติยา ทีฆะวราสกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0956694580

นางสาววรรวิศา พานุรักษ์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0639563392
อีเมล์ : wanwisa2531phanurak@gmail.com